تبلیغات
وبلاگ همسفر منیره - گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه مورخ؛ ۹۷/۸/۷ سی دی قلب

وبلاگ همسفر منیره - گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه مورخ؛ ۹۷/۸/۷ سی دی قلب

گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه مورخ؛ ۹۷/۸/۷ سی دی قلب
گزارش,عملکرد,لژیون,روز,دوشنبه,مورخ؛,۹۷,۸,۷,سی,دی,قلب,

جستجوگر سایت

گزارش عملکرد لژیون در روز دوشنبه مورخ؛ ۹۷/۸/۷ سی دی قلب

سوخت عقل حس است وآن چیزی که نفس راپالایش می کندقلب می باشد.زمانی که مثلث شخصیت آسیب ببیندگویی شهروجودی مابی دروپیکرشده است وهرچیزی اجازه واردوخارج شدن به این شهرراداردواین جااست که هرآدمی میتواندبه مانزدیک بشود.
درقرآن ۲جا ازقلب صحبت شده است.
اگرقلب انسان درکینه وحسادت باشد،آنگاه درتاریکی قرارگرفته وزمانی شفاپیدامی کند که ازتاریکی هاخودرارهاکند. 


به نام خدای مهربانیها
درابتداهمسفرخانم مریم موضوع جلسه راشروع کردند؛
صورت مسئله اعتیادموضوعی است که کنگره باآن متولدشده است،همان سرزمین وچشمه حیات وجاودانگی هست که آقای مهندس آنراکشف کردندوبه دنبال آن تحولات زیادی هم صورت گرفته است. هزاران سال است که بیماری اعتیادوجودداردامااخیرا شدت بیشتری پیداکرده است که به 
غیرازکنگره هنوزهیچ جواب واقعی برایش یافت نشده است،درمان قطعی فقط درکنگره هستش که حتی اگر به سایت هاومکان های دیگری سربزنیم صحت این موضوع را می فهمیم.
هرعلومی پایه واساسی دارد؛درعلوم انسانی باصورآشکاروصورپنهان سروکارداریم.
درادامه خانم منیره تکمیل کردند؛مهم ترین موضوع درپیداکردن صورت مسئله اعتیادتوسط آقای مهندس این بوده است که خودایشان بامسئله اعتیاددرگیربودندوهمین مسئله به ایشان کمک کرد.
درعلم فیزیک وریاضیات و...همه چیزقابل رویت است امادرعلوم انسانی این گونه نیست؛مانمیتوانیم حس،ترس،نفس،عقل و...راتعریف کنیم!
خانم منیره ادامه جلسه رابامطرح کردن سوالی به همسفرثریاواگذارکردند:
صورآشکار،صورپنهان،مدل عقل وتوضیح نفس وچه چیزی از عقل ونفس محافظت می کندراتوضیح دهید:
همسفرثریا؛درعلوم انسانی اشاره می کندبه این که اعتیادازترکیب موادمخدروانسان است،پس مابایدانسان راکاملا بشناسیم.انسان ازدوبخش«صورآشکاروصورپنهان»است.
صورآشکار:تاحدودی همه می شناسندوبه آن دست پیدا کرده اندمثل:قلب،ریه و...
صورپنهان:قابل دیدن واندازه گیری نمی باشد مثل:حس،ترس،خشم و...
به عمق هرعلمی که می خواهیم پی ببریم یک تعریف پایه داردامادرعلوم انسانی چون باصورپنهان سروکارداریم تعریفی ندارد.مثلااگربرای بیماری اعصاب به ۱۰مورد روان پزشک مراجعه کنیم هرکدام طبق عقیده ودید خودشان نظرمی دهندکه این موضوع درعلوم دیگراین گونه نیست‌ویک تعریف کلی داردمثل وزن،زاویه و...
درصورت مسئله اعتیادیک مثلث مطرح شده است بنام:جسم،روان،جهان بینی که همگی درکنارهم تکمیل کننده هستند.
اولین مسئله ای که درکنگره درموردش صحبت می شودنفس است.
تعریف نفس:آن چیزی که تعیین موجودیت می کندهم درظاهرهم‌در باطن وبعنوان شاسی وبدنه اصلی شناخته می شود.
مدل نفس:شهروجودی که درون آن ساکنانی هستندکه همین ساکنان موجب تمایزبین افرادمی شود؛هرچقدراین ساکنین متعادل باشندانسان درآرامش است وبرعکس.محافظ این شهروجودی شخصیت می باشد
حس اولین قوه شروع بکارگیری عقل است.مدل عقل:قلعه می باشدکه محافظ آن سربازهای دانایی هستند.
تعریف شخصیت:هرانسانی ۱موجودیتی داردکه باوربه آن موجودیت راشخصیت می نامند.
درادامه همسفرزینب می گویند:
کسی که دارای دانایی بالایی باشدمی تواندازعقل خودبه خوبی مراقبت کند.درشخصیت یک سری باورهایی وجودداردکه اگرشخص نسبت به اون استعدادهاوتوانایی هایش باورداشته باشدآن فردشخصیتش تعادل داردوبرعکس.
خانم منیره پرسیدند:
موجودیت وشخصیت چه ارتباطی باهم دارند؟
موجودیت همان توانایی واستعداداست که درهرشخص وجوددارد که باعث به وجودآمدن شخصیت می شود.حال اگرموجودیت(توانایی واستعداد)راباورنداشته باشدشخصیت فرددچارآسیب می شود.زمانی شخص درحالت تعادل قرارداردکه به آنچه دروجودش نهادینه شده باورداشته باشدامادرحالت تعادل
مثلاوقتی کسی خوب آوازمی خواندباورداشته باشدکه خوب می خواند نه اینکه عالی ترین است دراین صورت شخص دچارشخصیت دروغین می شود.
تعریف شخصیت دروغین:باوربیش ازاندازه فردبه استعدادهایش
مثلث شخصیت:
۱-لیاقت(باوراستعدادها)
۲-احساس معصومیت(خودفرداحساس پاکی کند)
۳-امنیت(تکمیل کننده ی این دومورد)می باشد
اگربخواهیم تصویرسازی ازعقل داشته باشیم به یادمغزواگربخواهیم تصویری ازحس داشته باشیم به یادقلب می اوفتیم.
همسفرنجمه:این که احساس ماآلوده است یاخیربه مثلث شخصیت برمی گردد.
خانم منیره پرسیدند؛سوخت عقل وپالایش نفس چیست؟
سوخت عقل حس است وآن چیزی که نفس راپالایش می کندقلب می باشد.زمانی که مثلث شخصیت آسیب ببیندگویی شهروجودی مابی دروپیکرشده است وهرچیزی اجازه واردوخارج شدن به این شهرراداردواین جااست که هرآدمی میتواندبه مانزدیک بشود.
درقرآن ۲جا ازقلب صحبت شده است.
اگرقلب انسان درکینه وحسادت باشد،آنگاه درتاریکی قرارگرفته وزمانی شفاپیدامی کند که ازتاریکی هاخودرارهاکند.
درادامه سی دی آقای امین درموردقلمه زدن درخت وانسان گفته اند که قلمه زدن درخت راهمگی می دانیم امادرمورد انسان این نیروهای منفی هستندکه قلمه رابرای انسان می زنند وانسان رابه نابودی می کشانند.نیروهای منفی انرژی وزایش ندارندواین انرژی رااز انسان می گیرند.کارنیروهای منفی این است که به انسان زخم واردکننداماآن زخمی که به من می خورد برعکس عمل می کندبه شرط آنکه شناخت وآگاهی داشته باشم‌وازعمق تاریکی هاخودرابه بیرون بکشانم.
مثلاگاهی یک سری اشخاص می خواهندبه ماضربه بزنندوحال ماراخراب کنند،اگرچه شمادرمسیرهستیدومثلث شخصیت دروجودشمانهادینه شده امااین اشخاص مخالف کارتوهستند؛
ودرآخردراین سی دی هم اشاره به همین موضوع داردکه تازمانی که  زخمی بهت وارد نشود پیوندی صورت نمی‌گیرد.
«به امیدروزی که همه ی مابه آن شناخت ودانایی موثربرسیم تاانسانی کامل وموجه به نزدخداوندرهنمودشویم»

*آمین*

تهیه و تایپ ؛ همسفر محدثه 

[ چهارشنبه 9 آبان 1397 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ همسفر معصومه بهزادی ] [ نظرات () ]

نظرات این مطلب

پنجشنبه 17 آبان 1397 10:21 ق.ظ
خداقوت بسیارتابسیارعالی وتآثیرگذاربودواقعاازاین سی دی لذت بردم وازراهنمای عزیزم وخواهرهای خوبم سپاسگذارم.
محدثه جان خداقوت
دوشنبه 14 آبان 1397 06:32 ب.ظ
خداقوت خدمت خواهرهای عزیزم خانم معصومه ومحدثه عزیز عالی بود سپاس ازشما
دوشنبه 14 آبان 1397 08:12 ق.ظ
ممنوم محدثه عزیزم درود برشما ولژیون
یکشنبه 13 آبان 1397 01:14 ق.ظ
خدا قوت خدمت خانم منیره عزیزم و خواهرهای خوبم .همیشه موفق باشید.
پنجشنبه 10 آبان 1397 10:31 ب.ظ
سلام خداقوت خدمت راهنمای عزیزم خانم‌منیره وتشکر بابت انرژی های مثبت شما خواهرمعصومه
چهارشنبه 9 آبان 1397 11:36 ب.ظ
خدا قوت به راهنمای عزیزم و خواهر خوبم محدثه عالی بود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آخرین مطالب